صفحه اصلی اخبارسیاسی مرحوم پا‌شینیان، از پریگوژین عبرت نگرفت