صفحه اصلی آذربایجان مصوبه جدید قیمت گذاری اینترنت بر اساس سرعت؛ کم فروشی با هزینه گزاف