صفحه اصلی آذربایجان معاون اول رئيس‌جمهوري با اشاره به ضرورت عبور از چالش‌ها: بايد دولتی قوي شکل بگيرد