صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی مواجهه حاکمان در شرق و غرب با مردم