صفحه اصلی آذربایجان موج خوشحالی در شبکه های اجتماعی، واکنش سرد اهالی موسیقی