صفحه اصلی آذربایجان ناکامی دولت در احیاء دریاچه اورمیه؛ فقط یک سیزدهم از آب دریاچه باقی مانده است