صفحه اصلی اخبارجهان نعمت زاده: دولت یازدهم بخش صنعت را با رشد منفی 10 درصد تحویل گرفت