صفحه اصلی آذربایجان وزیر کشور: از ۵ عضو کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۴ نفر به غیر زنده بودن مناظرات رای دادند