صفحه اصلی آذربایجان کرباسچی: مردم نشان دادند تحت تاثیر بی‌صداقتی‌ها قرار نمی‌گیرند