صفحه اصلی آذربایجان کودک آذربایجانی بعد از ۱۵ ماه، موفق به دریافت شناسنامه با نام ترکی «سئوگی» شد