صفحه اصلی آذربایجان کوهکن: رییس جمهور در انتخاب وزرا جسارت به خرج دهد