صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی دلیل گماردن سردار‌های بی کفایت و همجنس‌باز به عنوان فرماندهان سپاه در آذربایجان