صفحه اصلی آذربایجان آذربایجان: توانایی صادرات بیشتر گاز به اروپا را داریم