خبر فوری
GMT+2 12:38

آخرین اخبار

لنین، فرشته نجات...!/علی مرادی مراغه ای بر اساس قرارداد استعماری1907م که بدون اطلاع ایران، بین روسیه تزاری و انگلستان بسته شده بود

لنین، فرشته نجات…!/علی مرادی مراغه ای بر اساس قرارداد استعماری1907م که بدون اطلاع ایران، بین روسیه تزاری و انگلستان بسته شده بود

لنین، فرشته نجات…!/علی مرادی مراغه ای بر اساس قرارداد استعماری1907م که بدون اطلاع ایران، بین روسیه تزاری و انگلستان بسته شده بود ایران به سه قسم... Read more

 پیشینه علم ترک شناسی در سده های گذشته/پرویز شاهمرسی  «ترک شناسی» یا «تورکولوژی» شاخه ای از علم شرقشناسی است

 پیشینه علم ترک شناسی در سده های گذشته/پرویز شاهمرسی «ترک شناسی» یا «تورکولوژی» شاخه ای از علم شرقشناسی است

 پیشینه علم ترک شناسی در سده های گذشته/پرویز شاهمرسی «ترک شناسی» یا «تورکولوژی» شاخه ای از علم شرقشناسی است «ترک شناسی» یا «تورکولوژی» شاخه ای از علم... Read more

ما و آنارشیسم/دکتر قادر کیانی  آنارشیسم هرج و مرج طلبی نیست اما نهایت منطقی آنارشیسم به هرج و مرج خواهد رسید

ما و آنارشیسم/دکتر قادر کیانی آنارشیسم هرج و مرج طلبی نیست اما نهایت منطقی آنارشیسم به هرج و مرج خواهد رسید

ما و آنارشیسم/دکتر قادر کیانی آنارشیسم هرج و مرج طلبی نیست اما نهایت منطقی آنارشیسم به هرج و مرج خواهد رسید. آنارشیستها مخالف هر نوع اقتدار و سلسله مر... Read more

پوپولیسم اندیشی یا توهم قدرت اندیشی/رحیم غلامی   راز بقای یک انسان جهت زندگی دنیوی خود قاعده های کلی را به محدوده آرمانی مشهود می سازد

پوپولیسم اندیشی یا توهم قدرت اندیشی/رحیم غلامی راز بقای یک انسان جهت زندگی دنیوی خود قاعده های کلی را به محدوده آرمانی مشهود می سازد

پوپولیسم اندیشی یا توهم قدرت اندیشی/رحیم غلامی راز بقای یک انسان جهت زندگی دنیوی خود قاعده های کلی را به محدوده آرمانی مشهود می سازد.انسانها بر حسب تو... Read more

2021 AZENGLISHNEWS.COM