صفحه اصلی آذربایجان آزادی شوشا مرهم زخم تاریخی افشارها، قاجارها، جهان تورک و جهان اسلام می باشد/دکتر محمد عزیزی