صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی “آی هان و آنیا”پرکاربردترین نام انتخابی خانوارها در استان سنندج