صفحه اصلی اخبار اسرائیل سامانه جدید دفاع موشکی لیزری خود را «با موفقیت» آزمایش کرد