صفحه اصلی آذربایجان افغانستان پروسه تکامل خود را سپری می کند/رحمان اوکتای طبق همین فرمول