صفحه اصلی آذربایجان امحای بیش از ۵۵ هزار مین و مهمات در اراضی آزادشده آذربایجان