صفحه اصلی آذربایجان انحصارگرایی مرکز، ارزش افزوده‌ی معادن آذربایجان را می‌بلعد