صفحه اصلی آذربایجان اندیشه ماکیاولیستی کوروش/ایرانشهری ها بهنام کیانی هر ملتی قهرمان خود را به دلیل استقلال و آزادی که برای وطنش ارمغان آورده عزیز می دارد