صفحه اصلی آذربایجان بازی جمهوری خواهی رضاخان/علی مرادی مراغه ای رضاخان در مسند نخست وزیری، هنگامی که در 11 آبان سال ۱۳۰۲ش. احمدشاه قاجار را بدرقه کرد