صفحه اصلی آذربایجان باشلیق و چکمه های بلند آشیق ها؛ یادگاری از شیوه پوشش مادها/امیرافشار افشاری