صفحه اصلی آذربایجان با خیانت‌ برخی اعضای تورک شورا، یک کُرد افراطی تورک‌ستیز رئیس شورای شهرستان اورمیه شد