صفحه اصلی آذربایجان به شیوه اسب تراوا و مخالفان زبان ترکی و زبان مادر برخی از کسانی که تحت نام آذری ها فعالیت می کنند خود منتسب به ترکان نیستند