صفحه اصلی آذربایجان به مناسبت هفتِ آبان روز جعلی کوروش. آیا منشور حقوق بشر ادعایی کوروش( کتیبه و یا استوانه کوروش) واقعی است و یا می‌تواند جعلی باشد!؟