صفحه اصلی آذربایجان بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز در خصوص قیام بزرگ ملت آذربایجان