صفحه اصلی اخبار بیانیه سازمان ها و تشكل های سیاسی در مورد محاکمه حبیب أسیود