صفحه اصلی اخباراجتماعی بیشتر ساخت و ساز‌ در سواحل مربوط به دولتی‌هاست