صفحه اصلی آذربایجان تجلیل مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی از قاچاقچی و تروریست وابسته به پ‌ک‌ک