صفحه اصلی آذربایجان تحلیلی روانشناسانه از مسئله‌ی عزت نفس، کمبود اعتماد به نفس و حس خود کم بینی و تأثیرات آن در حرکت ملی آذربایجان/ایرج شیرزاد