صفحه اصلی اخبار ترکیه آماده برای استفاده و انتقال گاز اسرائیل به اروپا