صفحه اصلی آذربایجان ترکیه کشور کلیدی در انتقال گاز عراق به بازارهای جهانی