صفحه اصلی اخبار تهاجم روسیه به اوکراین؛ شمار پناهجویان از یک میلیون گذشت