صفحه اصلی آذربایجان تورک، تورک است شیعه و سنی ندارد!