صفحه اصلی اخبار تورکان اویغور مقیم ترکیه خواستار تحریم المپیک زمستانی پکن شدند