صفحه اصلی آذربایجان تورک و ائتنیک ستیزی نشات گرفته از اندیشه‌ی پان ایرانیستی و ایرانشهری است/سعید مینایی