صفحه اصلی آذربایجان توزیع پوستر به مناسبت قورلتای سالانه قلعه بابک در شهرهای اورمیه و بستان آباد