صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی جوابیه برای “نبش قبر” و “تاریخ نوردی” سعید مینایی با متد “آینده نوردی”