صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی باید از آن‌ها دفاع کرد، حتی اگر اختیاری در انتخابشان نداشته‌ایم