صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی حدیث نجفی دختری که بر بالا تنه اش شش گلوله جنگی اصابت کرده است