صفحه اصلی اخبارجهان حسن شایگان: هرچه به نام تمدن هخامنشی گفته می‌شود پایه علمی ندارد