صفحه اصلی آذربایجان حلول روح سمیتقو خونخوار در جسم اکراد وحش‍ی/مغان در همان روحیه است گریه زیبنده فرزندان آذربایجان نیست حسن کریمزاده صاحب دیوان