صفحه اصلی اخبارجهان خاطره ی حمید سیاح از دیدارش با لنین/علی مرادی مراغه ای حمید سیاح از دیپلماتهای ورزیدهٔ وزارت خارجه بود