صفحه اصلی آذربایجان درست همین روزها بود و برای همین ما میگوییم «سؤز واختینا چکر». مجتهد شبستری در تبریز