صفحه اصلی آذربایجان در آستانه روز جهانی زبان مادری، پخش کتاب تورکی و غذای نذری به یاد زندانیان آذربایجانی