صفحه اصلی اخبارسیاسی در حمله هوایی اردن به مرکز تولید مواد مخدر مرتبط با ایران در سوریه، قاچاقچی معروف کشته شد