صفحه اصلی جهان تورکسازمان دولتهای تورک دهمین سالگرد نشست سران سازمان کشورهای تورک تحت فراخوان «قرن تورک» در آستانه برگزار شد