صفحه اصلی آذربایجان رئیس اتاق بازرگانی تبریز: معادن مس هیچ‌گونه ارزش افزوده برای مردم آذربایجان ندارد