صفحه اصلی آذربایجان زبان ترکی در قلمرو جغرافیایی ایران/دکتر توحید ملک زاده  استفاده از زبان ترکی در قلمرو جغرافیایی ایران از قدمت زیادی برخوردار بوده